صفر تا صد مناقصه - گروه وکلای البرز | مشاوره حقوقی - وکالت دعاوی
صفر تا صد مناقصه

مناقصه چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

صفر تا صد مناقصه- مناقصه در لغت به معنای خریدن مال یا اموال و … از طرف مأمور رسمی به کمترین قیمتی است که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود. در واقع مناقصه انجام معاملات از طرف سازمان های دولتی ، به منظور تامین منافع عمومی می باشد. از همین رو  قانونگذار تشریفاتی را پیش بینی کرده است که سازمان های دولتی باید با رعایت آن ها معاملات خود را منعقد کنند که یکی از این تشریفات ، لزوم برگزاری مناقصه می باشد و در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات تعریف شده است که بر اساس آن ، مناقصه فرایندی است رقابتی ، برای تامین کالا یا کیفیت مورد نظر ، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می شود .

بر اساس این ماده ، در صورتی که سازمان های دولتی بخواهند کالا یا خدماتی را تامین کنند ، باید از طریق برگزاری مناقصه دولتی ، با پیشنهاد کننده کمترین قیمت قرارداد منعقد کنند و نمی توانند با هر شخصی که تمایل دارند قرارداد منعقد کنند . از طرف دیگر ، سازمان های دولتی زمانی که می خواهند اموالی را بفروشند ، باید آن را از طریق تشریفات مزایده و به بالاترین قیمت انجام دهند .

 

 

انواع مناقصه

انواع مناقصه عبارت است از :

 • مناقصه عمومی
 • مناقصه محدود
 • مناقصه دولتی

 

مناقصه عمومی

در این نوع مناقصه موضوع آن از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسانده می شود و کلیه پیمانکاران ، مجاز به شرکت در مناقصه هستند که انواع مناقصه عمومی عبارتند از: مناقصه داخلی و مناقصه بین المللی

در نوع داخلی اطلاع رسانی فقط در روزنامه های کثیرالنتشار داخل کشور صورت گرفته و تنها پیمانکاران داخلی می توانند در آن شرکت کنند،ولی در مناقصه بین المللی علاوه بر روزنامه های کثیر النتشار داخل کشور، در برخی از روزنامه های کثیرالنتشار بین المللی منتشر شده و کلیه پیمانکاران داخلی و خارجی مجاز هستند در مناقصه شرکت کنند.

 

مناقصه محدود

به منظور برگزاری مناقصه محدود میان تعدادی از پیمانکاران، اداره بایستی ابتدا مناقصه گران را مورد ارزیابی قرار دهد تا ببیند کدام یک از آنها برای تامین کالا یا خدمت مورد نظر مناسب هستند. به این منظور، ابتدا سازمان معیارهایی برای ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصه تعیین می کند و کسانی که متقاضی شرکت در مناقصه هستند، اسناد ارزیابی مربوط را تحویل گرفته و آنها را تکمیل می کنند و به سازمان تحویل می دهند. پس از آن، سازمان دولتی با توجه مشخصات مناقصه گران، تجریه آنان، تضمین کیفیت کالا ها و خدمات، حسن سابقه و توان مالی آنها برای انجام کار مورد نظر، فهرستی از مناقصه گران مورد تایید خود را تهیه کرده و مناقصه را صرفا میان آنان ترتیب می دهد که به چنین مناقصه ای مناقصه محدود گویند.

 

مناقصه دولتی

از آنجا که در اغلب مناقصات، مناقصه‌گزار یک سازمان دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه‌ی غیرانتفاعی وابسته به دولت، بانک و مؤسسه‌ی اعتباری دولتی، شرکت بیمه‌ی دولتی، مؤسسه‌ی عمومی یا نهاد عمومی غیردولتی است، عموم مقررات ناظر بر مناقصه نیز در قالب مقررات مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی می‌گنجد. مقرراتی مثل قانون برگزاری مناقصات و همچنین آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی که به ترتیب در سال‌های ۴۹ و ۸۳ تصویب شد‌ه‌ است. برای پیمانکاران، برنده شدن در مناقصات دولتی و خصوصی، همیشه دغدغه‌ی مهمی بوده است؛ اما همین مسئله گاه باعث می‌شود تا پیمانکار یا مناقصه‌گر شرایط واقعی اجرای قرارداد را نادیده بگیرد یا به آنها توجه نکند و قیمت‌های بسیار نازلی را صرفا برای پیروزی در مناقصات پیشنهاد کند.

 

صفر تا صد مناقصه
صفر تا صد مناقصه

مراحل بررسی مناقصات

طبق بند الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات ، مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند :

 1. مناقصه یک مرحله‌ای : مناقصه‌ ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌ گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
 2. مناقصه دو مرحله‌ای : مناقصه‌ ای است که به تشخیص مناقصه‌ گزار ، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و سپس برنده مناقصه تعیین می‌شود.

 

شرایط تجدید، لغو و یا ابطال مناقصه

چنانچه هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات به درستی اجرا نشود به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیاتی به نام “هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات” تشکیل خواهد شد.

این هیات، صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجرا نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله موارد زیر را دارد:

 • شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات
 • عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهاد ها
 • اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آن ها در مقایسه با سایر مناقصه گران
 • عدم رعایت حداقل مهلت های ده روز و یک ماه در قبول پیشنهاد ها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه
 • گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر
 • عدم رعایت ترتیبات باز کردن پاکت های مناقصه
 • هر گونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه گران در هر یک از جلسات گشایش پاکت ها شود.
 • شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران با مناقصه گزار
 • تفکیک موضوع معامله در حالی که به طور متعارف یک مجموعه تلقی می شود توسط مناقصه گزار برای تغییر حد نصاب معاملات
 • اعمال تبعیض بین مناقصه گران در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله مناقصه گزار
 • انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صلاحیت
 • وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که به صحت مناقصه لطمه وارد کند.

 

هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:

 • معیار ها و روش های ارزیابی (آن دسته از معیار های ارزیابی کیفی و فنی که در اسناد مناقصه اعلان شده باشد.)
 • ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه قید شده باشد.
 • شکایاتی که یک ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهاد ها به هیئت واصل شده باشد.
 • شکایات برنده پس از انعقاد قرارداد

 

شرایط تجدید مناقصه

 • کم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعیین شده در اسناد مناقصه
 • امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد
 • پایان مدت اعتبار پیشنهادها
 • رأی هیات رسیدگی به شکایات
 • بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

شرایط لغو مناقصه (ابطال مناقصه)

 • نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد
 • تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد
 • پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آنها
 • رأی هیات رسیدگی به شکایات
 • تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران

 

گروه حقوقی البرز / وکیل کرج

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مناقصات ، با وکلای متخصص ما در دفتر خدمات حقوقی البرز در ارتباط باشید. (صفر تا صد مناقصه)

 

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع گفتگو
به مشاوره نیاز دارید ؟
سلام
نیاز به مشاوره آنلاین دارید ؟
اگر نرم افزار واتس‌آپ ندارید لطفاً با شماره 09122643517 جهت مشاوره تماس بگیرید.