چگونه می‌توان سهم مشاع شرکا را تقسیم کرد؟

سهم مشاع شرکا  یکی از مهمترین مشکلات املاک مشاع، تفکیک و جدا نمودن سهم هر یک از شرکا می باشد. چگونه می‌توان سهم مشاع شرکا را تقسیم کرد؟–  املاک مشاع،املاکی هستند  که شرکا در کلیه قسمتهای ملک با همدیگر شریک هستند و تفکیک و تعیین سهم در آن انجام نشده باشد. تفکیک و تعیین سهم … ادامه خواندن چگونه می‌توان سهم مشاع شرکا را تقسیم کرد؟